Статут

С Т А Т У Т

Српске омладинске културне организације „СОКО“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
           

                                                            Члан 1.
Удружење грађана  „Српска омладинска културна организација“ ( у даљем тексту СОКО) је добровољно, невладино, нестраначко и недобитно удружење засновано на слободи удруживања грађана Републике Србије, основано на неодређено време, ради остваривања циљева у области културе, спорта, издаваштва, заштите животне средине, заштите животиња, хуманитарног рада, очувања изворне традиције, обичаја, историје и духовног наслеђа.

                                                           Члан 2.
Пун назив удружења је: „Српска омладинска културна организација“. Скраћени назив организације је „СОКО“. Седиште удружења је у Јагодини. Удружење своју делатност исказује на територији Републике Србије.
                                               
                                                           Члан 3.
Удружње има свој заштитни знак. Заштитни знак је у облику круга који је у бојама Српске заставе. Унутар круга  се нази отворена књига (представља културу) из које излази црвено срце (представља љубав), унутар срца се налази десна шака са три спојена прста (стари Српски поздрав који представља веру и једниство Српског народа) и птица соко са раширеним крилима (представља назив удружења и слободу). Унутар круга словима пише Српска омладинса културна организација „СОКО“.
Печат  удружења је округлог облика и у горњој половини обода је исписано „Српска омладинска културна организација“ у средини печата се налази отворена књига из које излази срце( унутар кога се налази десна шака са три спојена прста) и птица соко са раширеним крилима. У доњој половини на ободу печата пише СОКО.

           
                                                            II ЦИЉЕВИ
                                                           Члан 4.
Основни циљеви удружења су:
-          Окупља грађане који желе да се баве питањима дефинисаним овим Статутом, ради договора о деловању на територији Републике Србије.
-          Анимира и ангажује децу и омладину и спроводи програме из Статутом дефинисаних области.
-          Рад са младима на свим пољима културе и спортских делатности
-          Успостављање и стварање боље комуникације и бржег протока информација међу младима.
-          Унапређење положаја младих у друштву, а нарочито активног учешћа у друштву, учешћа у доношењу одлука, информисања, права на једнаке шансе, квалитетног провођења слободног времена, формалног и неформалног образовања, безбедности, здравља младих и улоге у одрживом развоју и заштити животне средине и заштити животиња.
-          Сузбијању трговине људима и мобинга кроз едукативне програме.
-          Превентивној здравственој и психосоцијалној заштити младих и борби против болести зависности.
-          Промоција волонтерске културе међу младима.
-          Развој свести младих о демократији, одговорности и толеранцији.
-          Залагање за заштиту права младих и деце.
-          Повећање утицаја младих на процес доношења одлука у локалној заједници.
-          Информисање младих о друштвено важним дешавањима и проблемима у локалној заједници.
-          Упознавање локалних власти и друхих државних институција и јавности са проблемима младих.
-          Покретање и организовање хуманитарних акција у складу са законом.
-          Промоција и заштита културног и историјског наслеђа Републике Србије.
-          Информисање и едукација младих, деце и других грађана о значају заштите животне средине и активности на пољу екологије.
-          Јавно заговарање и заступање интереса младих у цињу побољшања квалитета живота младих и деце у Републици Србији и њиховој афирмацији.
-          Објављује књиге, публикације и други штампани материјал.
-          Успоставља контакте и сарадњу са омладинским и другим организацијама из земље и иностранства ради остваривања заједничких интереса, умрежавања и размене искустава.
У остваривању наведених циљева „СОКО“ заступа интересе младих у Србији без обзира на њихов социјални и економски положај, пол, расу, етничку и културну припаднсот, политичка и верска уверења и инвалидитет.
                                                          
Члан 5.
Циљеви Удружења се остварују:
-          Неформалном едукацијом младих,
-          Програмским јачањем и обогаћивањем садржаја и облика рада,
-          Адекватним информативним, пропагандним и аналитичким делатностима у складу са законом,
-          Објављивањем публикација у складу са законом,
-          Организује сама или у заједници са другим организацијама јавне трибине, округле столове, предавања, семинаре, саветовања и друге облике неформалног образовања у наведеним областима,
-          Предлозима надлежним органима
-          Путем културно уметничких и спортских програма (изложбе, концерти, приредбе, позоришне представе, спортски турнири и сл.),
-          Организовањем волонтерских активности као и међусобном разменом волонтера,
-          Организује едукативна, тематска и некомерцијална путовања по земљи и иностранству у складу са Законом.
-          Обавља друге делатности кроз реализовање пројеката и акција у циљу побољшања квалитета живота грађантва, нарочито деце и младих.


Члан 6.
Ради успешнијег остварења циљева Удружење развија сарадњу са:
-          Са универзитетима, факултетима и школама
-          Стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству,
-          Приредним друштвима,
-          Културним, професионалним, стручним и научним организацијама.
-          Владиним органима, институцијама и невладиним организацијама.
Удружење може ступити у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству блиске оријентације и делатности задржавајући потпуно програмску и организациону самосталност. Одлуку о трајном ступању у савез и друге асоцијације доноси Сабор двотрећинском већином.
III ЧЛАНСТВО

Члан 7.
Члан Удружења може постати свако лице које изрази интересовање за добровољно учестовање у раду удружења и прихвати његов статут, а члан постаје попуњавањем приступнице. Малолетно лице старије од четрнаест година се може учланити у Удружење уколико уз приступницу приложи оверену изјаву његовог законског заступника о давању сагласности.
Истакнуте личности из земље и иностранства, које су својим радом доказале на пољима које заступа „СОКО“, могу се одлуком Старешинства прогласити почасним члановима Удружења.

Члан 8.
Сваком члану Удружења се издаје чланска карта чији облик и садржину, као и изглед приступнице одређује Старешинство Удружења. Сваки члан је дужан да плаћа чланарину чију висину одређује Старешинство Удружења.

                                                           Члан 9.
Сви чланови Удружења имају иста чланска права и дужности.
-          Да се у раду удружења придржавају програма, Статута, општих и појединачних одлука органа Удружења.
-          Да бирају и да буду бирани у органе Удружења у складу са статутом.
-          Да учествују у остваривању циљева и програма Удружења.
-          Да учествују у ширењу идеја и програма Удружења.
-          Да дају иницијативе и предлоге.
-          Да непосредно учествују у одлучивању на Сабору, као и преко органа Удружења.
-          Да буде потпуно и благовремено информисан о активностима удружења.
-          Да поштује статут и органе Удружења.
-          Да захтевају тумачење Статута од надлежног органа, уколико сматрају да су им повређена чланска права.
-          Да одговорно извшава послове које му повере органи Удружења.
-          Да плаћа чланарину
-          Да испуњава и друге обавезе у складу са Статутом и другим актима удружења.
Члан 10.
Чланство у Удружењу престаје:
-          Иступањем из чланства усменом изјавом датом пред руководством надлежног органа, или писменом изјавом својеручно потписаном и достављеном надлежном органу.
-          Искључењем из Удружења у случају неиспуњавања дужности, грубог нарушавања угледа Удружења, као и због кршења Статута, циљева и одлукама Удружења.
 Одлуку о искључењу доноси Старешинство.

                                                IV Органи удружења
                       
                                                           Члан 11.
Органе Удружења чине:
-          Сабор
-          Старешинство
-          Генерални секретар
-          Заменик Генералног секретара
-          Надзорни одбор
-          „СОКО“ ресори
-          Извршни одбор
-          Локални одбор


Члан 12.
Сабор је највиши орган удружења. Сабор чине сви чланови удружења. Сабор може имати редовно и ванредно заседање. Редовно заседање Сабора је једном у годину дана. Ванредно заседање се одржава на захтев Старешинства, Надзорног одбора и Извршног одбора или на захтев једне трећине укупног броја чланова. Чланови се благовремено обавешатвају о месту, времену и одржавању Сабора и његовог дневног реда. Сабор може пуноважно да заседа уколико на њему присуствује најмање половина укупног броја чланова Удружења. Своје одлуке доноси већином гласова присутних чланова. Сабором председава најстарији члан Удружења.
           
                                              
                                                           Члан 13.
Надлежности Сабора:
-          Усваја Статут удружења и његове измене и допуне, двотрећинском већином гласова присутних чланова.
-          Усваја друге опште акте Удружења.
-          Разматра извештаје о раду органа Удружења.
-          Бира и разрешава Старешинство и Надзорни одбор.
-          Разматра и усваја финансиски план и извештај
-          Разматра биланс предходне године и план рада за наредну годину.
-          Доноси одлуку о престанку рада Удружења, двотрећинском већином гласова присутних чланова.

                                                           Члан 14.
Старешинство је управни орган Удружења који се стара о споровођењу циљева и програма Удружења, утврђених овим статутом.
Старешинство може да има најмање три, а највише петнаест чланова – Старешина које бира и опозива Сабор из редова чланства Удружења на мандатни период од две године, са могућношћу реизбора.
Старешинство из својих редова бира и разрешава Генералног секретара и његовог заменика.
Стрешинство из редова чланова бира и разрешава Старешине „Соко“ ресора.
Старешинство се стара о редовном обавештењу чланства и јавности о раду и активностима „СОКО“ Удуржења.
Старешинство контролише рад Генералног секретара и његовог заменика, Старешине „СОКО“ ресора и Извршни одбор, а о уоченим неправилностима обавештава Сабор.
Старешинство објављује годишњи обрачун и извештаје о активностима Удружења „СОКО“.
Старешинство може пуноважно да заседа уколико седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. Своје одлуке Старешинство доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Седнице Старешинства се сазивају по потреби и њима председавава један од Старешина.                                                           Члан 15.
Надлежности Срарешинства:
-          Руководи радом удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева.
-          Организује редовно обављање делатности Удружења.
-          Извршава одлуке Сабора.
-          Доноси одлуке и поверава одређене послове појединим члановима Удружења.
-          Прати рад других органа и тела и даје предлоге за унапређење њиховог рада.
-          Управља имовином и финансиским пословањем Удружења.
-          Подноси Сабору извештај о раду и финансиски извештај.
-          Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута и припрема предлог измена и допуна, који подноси Сабору на усвајање.
-          Одлучује о предлозима и активностима које му доставе Извршни одбор и Старешине „СОКО“ ресора.
-          Одлучује о пријему нових чланова и престанку чланства.
-          Води кадровску политику „СОКО“ Удружења и одлучује о запошљавању кадрова, односно њиховом хонорарном или сталном ангажману.
-          Доноси одлуку о формирању и гашењу „СОКО“ ресора.
-          Стара се о администрацији „СОКО“ Удружења.
-          Стара се о јавности рада „СОКО“ Удружења.
-          Контролише рад Генералног секретара и његовог заменика, „СОКО“ ресоре и Извршни одбор.
-          Срађује и одржава контакте са другим организацијама и заједницама.
-          Предлаже Сабору приступање савезима, другим облицима асоцијација и међународним организацијама.
-          Одлучује о другим питањима за која по овом статуту и закону нису надлежни други органи.

Члан 16.

Генерални секретар је званични представник Удружења кога бира и именује Старешинство из својих редова. Генерални секретар представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансиског налогодавца. Генерални секретар спроводи одлуке Сабора и Старешинства и обавља дуге дужности за које га овласти Сабор и Старешинство. За свој рад одговара Старешинству. Мандат Генералног секретара траје две године.

                                                           Члан 17.


Заменик Генералног секретара је лице кога бира Старешинство из својих редова. Заменик генералног секретара је овлашћен да у одсуству Генералног секретара заступа Удружење, потписује сва финансиска и новчана документа у име Старешинства односно Удружења. За свој рад одговара Старешинству. Мандат заменика Генералног секретара траје две године.
           
                                                           Члан 18.

Надзорни одбор може да има најмање три, а највише једанаест члана које бира и разрешава Сабор.
Радом Надзорног одбора руководи особа коју изабере сам Надзорни одбор. Седнице надзорног одбора се сазивају по потреби. Надзорни одбор има право и дужност да о уоченим појавама обавести Старешинство и Сабор Удружења.
Надзорни одбор може пуноправно да заседа уколико седници присуствују сви чланови.
Своје одлуке Надзорни одбор доноси већином гласова.
Мандат чланова Надзорног одбора траје две године, са могућношћу реизбора.

                                                           Члан 19.
Надзорни одбор разматра и контролише:
-          Примену одредби овог Статута и других општих аката.
-          Остваривање права и обавеза свих органа и чланова удружења.
-          Финансијско пословање и управљање имовином Удружења.
Надзорни одбор има овлашћење да само констатује повреду статута и других аката Удружења,  док одлуку о санкцији доносе Старешинство и Сабор.

                                                           Члан 20.
СОКО ресори се формирају са циљем што бољег рада и остварења циљева и програма Удружења. СОКО ресор чини најмање пет чланова СОКО удружења. СОКО ресори се формирају за деловање у посебним областима којима се бави СОКО Удружење: култура (музика, филм, позориште, сликарство и сл.), спорт, заштита животне средине, заштита животиња,  хуманитарни рад, очување изворне традиције, обичаја, историје,  духовног наслеђа, издаваштва и сл. СОКО ресор има свој назив и Старешину кога бирају чланови групе између себе. СОКО ресоре оснива Старешинство Удружења.                                                                                                                                              Радом СОКО ресора кординира Старешинство удружења.                                                                               СОКО ресор се може основати на одређено или неодређено време Старешина СОКО ресора сноси одговорност за деловање своје групе.                                                                                                                                           За свој рад СОКО ресори и њихове Старешине одговарају Старешинству Удружења.                                   СОКО ресор престаје са радом одлуком Старешинства удружења.

                                                           Члан 21.
Извршни одбор је извршни орган Удружења „СОКО“. Извршни одбор чине Старешинство, Надзорни одбор, Старешине СОКО ресора и Старешине Локалних одбора.  Извршни одбор има задатак да што боље спроведе све циљеве, задатке и предлоге које изнесе Старешинство и да их прошири на СОКО ресор и Локалне одборе.  Извршним одбором председава један од Старешина удружења. Председавајући Старешина именује записничара Извршног одбора који редовно води записник о раду Извршног одбора који се доставља Старешинству Удружења. Мандат чланова Извршног одбора траје две године.

                                                           Члан 22.
Надлежности Извршног одбора:
-          Доноси предлоге за активности Удружења.
-          Доноси предлоге пројеката.
-          Доноси препоруке за бољи рад организације.
-          Предлаже Старешинству измене и допуне Статута.
-          Предлаже Сарешинству измене и допуне програма Удружења.
-          Именује и разрешава Старешине Локалних одбора.
Члан 23.
Локални одбори се формирају са циљем што бољег рада и остварења циљева и програма Удружења на локалном нивоу. Локални одбори за свој рад одговарају Сабору, Старешинству и Извршном одбору. Локални одбор има Старешину кога бирају чланови из те локалне заједнице. Старешина Локалног одбора по аутоматизму постаје члан Извршног одбора. За свој рад Старешина Локалног одбора одговара Сабору, Старешинству и Извршном одбору. Мандат Старешине Локалног одбора траје две године.                                                                                                                                         Локални одбори имају право да у оквиру свог одбора формирају „СОКО“ ресоре ради бољег и успешнијег радна на нивоу локалне заједнице.
                                               
                                                           Члан 24.
Надлежности Локалних одбора:
-          Организује седнице Локалног одбора
-          Спроводи програм и Статут Удружења
-          Извршава одлуке, налоге и упутства виших органа Удружења.
-          Именује и разрешава „СОКО“ ресоре на локалном нивоу.
-          Даје предлоге Извршном одбору и Старешинству за активности Удружења на локалном нивоу.
-          Даје предлог Извршном одбору за измену и допуну Статута.
-          Даје предлоге Извршном одбору и Старешинству везано за  пројекте и препоруке за бољи рад организације на локалном нивоу.
-          Предлаже Извршном одбору кандидата за Старешину Локалног одбора.
-          Предлаже Извршном одбору разрешење Старешине Локалног одбора.
-          Стара се о пропагандном материјалу Удружења, организује пропаганду Удружења и дистрибуцију  пропагандног материјала за територију Локалне заједнице.
-          Врши информисање чланства на територији Локалне заједнице о активностима Удружења.
-          Врши и друге послове стављене у задатак од виших органа Удружења.

V ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 25.
Активности удружења су јавне. Удружење је дужно да предузме активности у циљу сталног обавештавања чланства о раду. Сваки члан Удружења има право увида у рад и одлуке свих органа Удружења и коришћење средстава. О активностима Удружења јавност се обавештава путем средстава јавног информисања, саопштења за јавност, јавних публикација, и сличног. Седнице свих органа Удружења су отворене за јавност, уколико се другачије не одлучи на самој седници.
                       
                                                МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ
                                                            Члан 26.
За свој рад Удружење финансиска средства обезбеђује:
-          Конкурисањем пројеката код државних и локалних органа, фондација и других организација.
-          Путем донација, поклона, прилога и оставине.
-          Чланарином
-          Из других извора у складу са законом.
Финансијским средствима и целокупном имовином Удружења располаже Старешинство на основу финансијског плана.

                                   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
                                                           Члан 27.
Иницијативу за измене и допуне Статута могу покренути Старешинство, Надзорни одбор , Извршни одбор, Локални одбор или једна трећина чланова Удружења. Иницијатива за измене и допуне Статута се подносе Старешинству и морају садржати образложен нацрт измена и допуна као и захтев за сазивање ванредне седнице Сабора на којој ће се предлог расправити и ставити на гласње. Одлука о изменама и допунама Статута се доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова Удружења.

                                                ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
                                                           Члан 28.
Удружење престаје са радом одлуком Сабора, када престану услови за остварење циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Одлука о престанку рада усваја се на седници Сабора двотрећинском већином од укупног броја чланова Удружења. У случају престанка рада, о статусу целокупне имовине Удружења одлучиваће Сабор истовремено са доношењем одлуке о престанку рада.

                                  ПРЕЛАЗНЕ И ИЗВРШНЕ ОДРЕДБЕ
                                                           Члан 29.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања.

Нема коментара:

Постави коментар